Sociální podnik Klubák, z.ú.

Sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením.

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen dne 23. 3. 2016 neziskovou organizací Klubíčko Beroun z.ú. (poskytovatelem registrovaných sociálních služeb), jejíž aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými.

V Klubáku nachází pracovní uplatnění přednostně dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti Klubíčka, kteří prošli sociálními službami a tréninkovým pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Odtud pochází název našeho podniku.

Sociální podnik Klubák, z. ú. vytváří nová chráněná pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce.

Sociální podnik Klubák, z.ú.:

 • a)    je nestátní, nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace, která se v rámci své činnosti orientuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje,
 • b)    funguje na principech sociálního podnikání  tj. konceptu trojího prospěchu - ekonomického, sociálního, environmentálního,
 • c)    vytváří chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením a nabízí pracovní uplatnění osobám dlouhodobě pečujícím o blízkého se zdravotním postižením a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce (55+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a jinak sociálně znevýhodnění občané z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno),
 • d)    se zavazuje zaměstnávat minimálně 51% procent přepočtených úvazků osob se zdravotním postižením a minimálně 10% přepočtených úvazků osob s jiným sociálním znevýhodněním z celkového počtu zaměstnanců,
 • e)    se zavazuje minimálně 51% procent zisku z účasti na trhu reinvestovat přednostně do rozvoje Sociálního podniku Klubák, z.ú. tak, aby byl naplněn obecně prospěšný cíl podniku - udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice a pracovní potenciál osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dlouhodobě nezaměstnaných.

Naše poslání

Posláním neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a jinak sociálně znevýhodnění občané z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno.

Náš cíl

Naším cílem je vybudování a provozování sociálního podniku, který přinese lidem se zdravotním postižením, pečujícím osobám a dalším lidem znevýhodněným na trhu práce dlouhodobé pracovní uplatnění a jehož činnost bude prospěšná veřejnosti
Zároveň chceme vytvářet prostor pro seberealizaci pracovníků, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost a pomoci jim maximálně rozvinout jejich pracovní potenciál s respektem k jejich specifickým potřebám.

Naše vize

Sociální podnik Klubák, z. ú. je stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme:

 • Dospělé v produktivním věku se zdravotním postižením
 • Osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením
 • Dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené, ...)
 • Jinak sociálně znevýhodnění občany z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno.

Principy fungování

 • Transparentnost a profesionalita
  • Zřídili jsme transparentní účet za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
   Viz: Transparentní účet organizace u FIO banky: 2301005461/2010 
          Transparentní účet veřejné sbírky u FIO banky: 2401924051/ 2010
 • Sociální podnikání - viz příloha Deklarace principů sociálního podnikání
  • Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižení, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné. Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu.

  • V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny aj.) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální podnik Klubák, z.ú. na tuto potřebu reaguje.

  • Sociální podnik Klubák, z.ú. se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko i Středočeského kraje, podporuje svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazuje jejich zájmy v místní komunitě.

  • Sociální podnik Klubák, z.ú. též aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko a Hořovicko a spolupodílí se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu. 

Způsob fungování, identifikace

Název organizace
Sociální podnik Klubák, z. ú.
IČO
048 67 271
Sídlo
Květnová 80, 267 11 Vráž u Berouna
Datová schránka
b8zyq45
Webové stránky

Právní forma

Sociální podnik Klubák, z.ú. založila nestátní a nezisková organizace (NNO) Klubíčko Beroun, z.ú. dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník a dne 23. března 2016 byl Sociální podnik Klubák, z.ú. zapsán v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze v oddílu U, vložka 387.

Bankovní spojení

Transparentní účet organizace u FIO banky: 2301005461/2010
Transparentní účet veřejné sbírky u FIO banky: 2401924051/ 2010

Působnost

Sociální podnik Klubák, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech 
Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.

Spolupráce s jinými organizacemi

Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je od r. 2000 členem Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - ARPZPD v ČR
Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.. je od r. 2004 členem Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Alena Pecková

klubak@klubickoberoun.cz​​​​​​​
+420 722 955 596

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.