Deklarace principů sociálního podnikání

Naplňování principů sociálního podnikání - rok 2021

1. Sociálně prospěšný cíl

Závazek zveřejněný v Deklaraci principů sociálního podnikání

Naplňování principů sociálního podnikání k 31. 12. 2021

  • Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
  • Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.

Další cíle:

  • Vytvořit ekonomicky udržitelný podnik působící v oblasti veřejně prospěšných služeb pro obce, státní i nestátní instituce, firmy i širokou veřejnost.
  • Začlenit osoby se znevýhodněním do reálného pracovního procesu, kde mohou v maximální možné míře uplatnit své schopnosti.

Předmět činnosti je uvedený v Zakládající listině ze dne 2. 2. 2016
a doplněný Rozhodnutím zakladatelky ze dne 10. 4. 2019.
Tyto dokumenty jsou zveřejněny ve sbírce listin -  https://www.justice.cz/

2. Sociální prospěch

Závazek zveřejněný v Deklaraci principů sociálního podnikání

Naplňování principů sociálního podnikání k 31. 12. 2021

a)    Podnik zaměstnává osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Podnik zaměstnává zejména osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané (55+, absolventy bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a jinak sociálně znevýhodnění občané z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno.
Podíl pracovních úvazků zaměstnanců se zdravotním postižením tvoří min. 51% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců.
Podíl pracovních úvazků zaměstnanců s jiným sociálním znevýhodněním tvoří min. 10% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců.

Sociální podnik Klubák, z.ú. zaměstnává pracovníky, kteří splňují kritéria pro zaměstnávání osob se zdravotním postižení dle zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti:
k 31. 12. 2021 zaměstnává NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.:13 pracovníků (6,45 přepočtených úvazků), z toho 9 osob se zdravotním postižením (tj. 5 přepočtených úvazků),

Z toho:
-    5 osoby s mentálním postižením
-    2 osoby s tělesným postižením
-    2 osoby s jiným postižením (civilizační choroby)
-    4 další pracovníci (DPP, DPČ)

b)    Podnik vytváří pro zaměstnance se zdravotním postižením a jiným sociálním znevýhodněním vhodné pracovní podmínky a potřebnou pracovní a psychosociální podporu.

c)    Podnik podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se zdravotním postižením a jiným sociálním znevýhodněním.

d)    Podnik podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti.
Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů.


Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je uzpůsobena specifickým schopnostem, individuálním možnostem a zdravotnímu stavu pracovníků.
Podpora pracovníků Je zahrnuta v náplni práce vedoucích jednotlivých úseků, sociálního pracovníka pracovních asistentů a personalistky. 
Pracovníci pravidelně využívají možnosti konzultací se sociálním pracovníkem a mají možnost využívat individuální supervize.

Pracovní asistenti se pravidelně vzdělávají dle zákona č. 108/ 2006 Sb.
Pracovníci s mentálním postižením prošli Tréninkovým pracovištěm a v rámci celoživotního vzdělávání i nadále naplňují své individuální plány osobního rozvoje  a rozvoje pracovních dovedností. Plány jsou pravidelně (cca 1x za 3 měsíce) vyhodnocovány a aktualizovány.
Každoročně probíhá školení řidičů, školení BOZP a PO a hygienických zásad, školení první pomoci s důrazem na pomoc dle onemocnění, která se v podniku vyskytují.

Pracovníci se pravidelně schází na poradách jednotlivých úseků.
Cca každé 3 měsíce se schází všichni pracovníci podniku. Příležitostí je většinou nějaká významná událost nebo tradice jako v případě adventu. Setkání začíná informacemi o uplynulém období, zhodnocením hospodaření, stavem zakázek a výhledem do budoucna. Součástí je diskuse, nejčastěji se věnuje tématu rozvržení zakázek mezi zaměstnance, rozhodování o tom, jestli máme síly a kompetence pro další přijímání zakázek a jakých. Ze setkání je vytvořen zápis. A poté následuje občerstvení a většinou nějaká společná tvorba.

3. Ekonomický prospěch

Závazek zveřejněný v Deklaraci principů sociálního podnikání

Naplňování principů sociálního podnikání k 31. 12. 2021

a)    Hospodaření podniku je podřízeno sociálně prospěšnému cíli, který je uveden výše

b)    Podnik reinvestuje min. 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. 

c)    Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů

d)    Nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi
e)    Podnik: 
-    za odvedenou práci vyplácí mzdu,
-    nese veškerá ekonomická rizika podnikání,
-    využívá možností vícezdrojového financování,
-    je nezávislý na veřejných či soukromých institucích.

Reinvestice jsou využity zejména k:
-    vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro osoby se znevýhodněním,
-    profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců,
-    vytváření rezerv pro další rozvoj podniku,
-    zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
-    nákupům nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů podniku,
-    plnění obecně prospěšného cíle organizace, 
-    vytvoření zázemí pro nové zaměstnance, …].

4. Environmentální prospěch

Závazek zveřejněný v Deklaraci principů sociálního podnikání

Naplňování principů sociálního podnikání k 31. 12. 2021

Podnik aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby:
-    šetření materiálem,
-    dodržování zásad environmentálně šetrného úřadování a provozu.

Z účetních dokladů je zřejmé využívání recyklovaných papírů či šetrných žárovek.
K úklidu často využíváme přírodní produkty – sůl, citrony, ocet.
Odpad třídíme – lze zjistit kontrolou na místě.
Na zahradě máme kompost.
Ve velmi omezené míře používáme igelitové obaly.

5. Místní prospěch

Závazek zveřejněný v Deklaraci principů sociálního podnikání

a)    Orientace na lokální potřeby
Podnik využívá přednostně místní zdroje, uspokojuje přednostně místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji:
-    zapojuje se do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb v ORP Beroun a ORP Hořovice,
-    je realizátorem řady priorit stanovených komunitními plány a tím se podílí na řešení lokálních a regionálních problémů,
-    služby a produkty nakupuje přednostně od místních dodavatelů

b)    Zaměstnávání místních obyvatel
-
    Přednostně zaměstnáváme občany z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno.

c)    Spolupráce s místními i regionálními subjekty, zejména s:
-    úřadem práce, obcemi, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, ostatními podniky nebo sociálními podniky v okolí.

Naplňování principů sociálního podnikání k 31. 12. 2021

K 31. 12. 2021 zaměstnává NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
13 pracovníků, z toho:
-    11 osob z okresu Beroun
-      1 osoba z okresu Kladno
-      1 osoba z okresu Praha - Západ

V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce.
Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu.
Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižení, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné.

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Alena Pecková

klubak@klubickoberoun.cz​​​​​​​
+420 722 955 596

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.