Historie Klubíčka

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. vznikla z iniciativy zakládajících a dlouholetých členů organizační jednotky Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun a navazuje na jejich patnáctiletou historii a činnosti.

Nové Klubíčko bylo založeno dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dne 31.8.2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.
Změna právní formy na zapsaný ústav od 1. 1. 2017 - zapsáno v rejstříku zapsaných ústavů vedeného Městským soudem, oddíl U vložka 510.

Zakladatelkou je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

V orgánech Klubíčka zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů. Nové Klubíčko tak navazuje na jejich společné patnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun. 

Tým naší obecně prospěšné společnosti má bohaté zkušenosti s vedením neziskové organizace, s budováním a provozováním centra sociálních služeb i se zajišťováním finančních prostředků na rozvoj a udržení činností.

Naší vizí je vybudování stabilní, nezávislé a konkurenceschopné neziskové organizace poskytující dětem a dospělým  se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.

2017

1. 1. 2017

Rozšíření služeb o Týdenní stacionář

1. 1. 2017

Změna právní formy na zapsaný ústav od 1. 1. 2017 - zapsáno v rejstříku zapsaných ústavů vedeného Městským soudem, oddíl U vložka 510.

2014 - 2016

31. 7. 2016

Služby Klubíčka využívá 58 klientů z celé ČR. 58% klientů má 4. stupeň závislosti na péči, 27% klientů má 3. stupeň závislosti na péči a 22 osob je imobilních.

březen 2016

Klubíčko Beroun o.p.s. zakládá Sociální podnik Klubák, z. ú., který vytváří nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením.

květen 2015

Rozšíření služeb o Asistovanou dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů

květen 2015

Vybudování relaxačního koutku pro multismyslovou terapii snoezzelen v Penzionu Klubíčko na Vráži

2015

Pokračování realizace projektu "Beroun - Město bez bariér" - zmapováno celkem 72 objektů

březen 2014

Otevření částečně bezbariérového penzionu Klubíčko ve Vráži u Berouna - kapacita 13 lůžek + 4 přistýlky:

 • Zvýšení kapacity Odlehčovacích služeb a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • Rozšíření nabídky terapií (perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie)
 • Rozšíření nabídky volnočasových aktivit o pravidelné kroužky

2011 - 2013

2013

Klubíčko funguje jako sociální firma - přednostně zaměstnává osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané.

2013

Rozšíření služeb o pravidelné poskytování pobytových odlehčovacích služeb v sídle organizace na Tetíně

2013

Zahájení realizace projektu "Beroun - Město bez bariér"

podzim 2012

Zaměstnání prvních 2 pracovníků 

2012

Zahájení poskytování registrovaných sociálních služeb:

 • Odlehčovací služby
 • Sociálně aktivizační služby pro OZP
 • Osobní asistence
2011

Pořádání integrovaných rodinných pobytů s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením a jejich sourozenci.

2011

Klubíčko vedou dobrovolníci z řad rodičů postižených dětí, akce dobrovolnicky zajišťují studenti

31. 8. 2011

Rodiče postižených dětí zakládají novou neziskovou organizaci - obecně prospěšnou společnost Klubíčko Beroun, o. p. s.

2006 - květen 2011

31. 5. 2011

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun disponuje majetkem v pořizovací ceně cca 3 500 000 a rezervním fondem ve výši cca 940 000 Kč. Provozuje Integrační centrum KLUBíčko v Komunitním centru v Berouně - komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a integrovaných volnočasových aktivit pro cca 70 klientů ročně a zaměstnává cca 50 pracovníků.

Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru Beroun provozuje společnost Dobromysl, o. p. s. (IČ 24198412, sídlo Bezručova 928, 266 01  Beroun). Představiteli společnosti Dobromysl o. p. s. jsou bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, kterým se podařilo prosadit změny ve vedení organizace a převést toto fungující zařízení do své nově vzniklé o.p.s.

1. 9. 2006

Otevření integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru Beroun, rozšíření dosavadních činností o:

 • Týdenní stacionář,
 • Denní stacionář,
 • Sociálně terapeutickou dílnu,
 • Odlehčovací služby,
 • Pravidelnou rehabilitaci a jiné terapie (perličková koupel, masáže, snoezzelen, motomed,...),
 • Bezbariérovou dopravu klientů,
 • Integrované zájmové kroužky,
 • Pobyty a jiné volnočasové aktivity pro pečující osoby.
21. 8. 2006 - 20. 2. 2008

Realizace projektu Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloužením, zajištění vzdělávacích programu, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC Klubíčko (podpořen z programu OP RLZ částkou 600 000 Kč)

14. 6. 2006 - 13. 6. 2007

Realizace projektu Prevence syndromu vyhoření u pečující osoby (podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou € 55 501)

1. 5. 2006 - 30. 4. 2008

Realizace projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“ (podpořen z programu SROP částkou 19 795 059,56 Kč)

2003 - 2005

2005

Spolupráce s městem Beroun při přípravě projektu výstavby Komunitního centra, aktivace partnerů projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb.

2004

Iniciování zahájení  procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS) ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu v Berouně.

2003

Rozšíření stávající činnosti o terapie, pravidelné časové aktivity pro postižené děti včetně dopravy účastníků.

září 2003

Klubíčko se stěhuje do nových větších prostor v ZŠ na Wagnerově náměstí.

2000 - 2002

2001

Zahájení poskytování sociálních služeb:

 • Poradna pro rodiny s postiženými dětmi
 • Poskytování asistence pro postižené děti ve školách
 • Pořádání integrovaných táborů pro děti se zdravotním postižením a s dlouhodobými zdravotními problémy a zdravé děti
září 2000

Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra Beroun, zaměstnání prvního pracovníka

1997 - 1999

1999

Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra Beroun, zaměstnání prvního pracovníka

1999

Akce Laik – organizace celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem.

1999

Spolupráce při vzniku speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při MŠ Pod Homolkou v Berouně.

1997

Klubíčko Beroun vedou dobrovolníci z řad rodičů postižených dětí, kteří pořádají kurzy, přednášky, besedy pro rodiny postižených dětí a pobyty pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi.

12. 4. 1997

24 rodin s postiženými dětmi zakládá berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun